تنهایی...

شـازده کـوچولو گـفت:

 پـس آدمـها کـجا هـستند ؟

       در صـحرا آدم احـساس تـنهایی مـیکند...

مـار گـفت:

 بـا آدمـا هـم احـساس تـنهایی مـیکنی...!

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید