دوست

بهترین جای دنیا میان دستان کسی است

که نه تنها شما را در بهترین شرایطتان در آغوش میگیرد

بلکه وقتی حال و روزی خوش ندارید

هم به راغتان آمده

و حتی محکمتر بغلتان می کند

/ 0 نظر / 32 بازدید