کلمات ناب


یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید رابسازد
یک گل میتواند بهار رابیاورد
یک درخت می تواند آغاز یک جنگلباشد
یک پرنده می تواند نوید بخش بهارباشد
یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستیباشد
یک دست دادن روح انسان را بزرگمیکند
یک ستاره میتواند کشتی را در دریاراهنمایی کند
یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخصکند
یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوضکنند
یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی راروشن کند
یک شمع میتواند تاریکی را از میانببرد
یک خنده میتواند افسردگی را محوکند
یک امید روحیه را بالا میبرد
یک دست دادن نگرانی شما را مشخصمیکند
یک سخن میتواند دانش شما را افزایشدهد
یک قلب میتواند حقیقت را تشخیصدهد
یک زندگی میتواند متفاوتباشد و ...

/ 0 نظر / 39 بازدید