تفکر

بخاطر میخی ، نعلی افتاد
بخاطر نعلی ، اسبی افتاد
بخاطر اسبی ، سواری افتاد
بخاطر سواری ، جنگی شکست خورد
بخاطر شکستی ، همه چیز نابود شد
و همه اینها
بخاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود....

یادمان باشد که
 هر کار بد ما
حتی کوچک
اثری بزرگ دارد
که شاید در همان لحظه ما نبینیم ....

/ 0 نظر / 58 بازدید