بخاطر ...

نمی بخشمت

 به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی

 به خاطرتمام غم هایی که بر صورتم نشاندی

نمی بخشمت

به خاطر دلی که برایم شکستی

به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی

نمی بخشمت

به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی..

/ 0 نظر / 34 بازدید