تشکر

 

خدایا به خاطر تمام چیزهایی که دادی، ندادی، دادی پس گرفتی
 ندادی بعدا دادی، ندادی بعدا می‌خوای بدی، دادی بعدا می‌خوای پس بگیری
 داده بودی و پس گرفته بودی،
اگه بدی پس می‌گیری، پس گرفتی دادی، پس گرفتی بعدا می‌خوای بدی
 اگه می‌دادی پس می‌گرفتی، نداده بودی فکر می‌کردیم دادی و پس گرفتی،
 خلاصه خداجون سرتو درد نیارم

خداجون به خاطر همه‌ی نعمت‌هات شکر

/ 2 نظر / 10 بازدید
صبا

يك روز که خدا هستی را قسمت می کرد، گفت: چیزی از من بخواهید؛ هر چه که باشد به شما خواهم داد؛ سهمتان را از هستی طلب کنید؛ زیرا خدا بسیار بخشنده است. هر که آمد و چیزی خواست. یکی بالی برای پریدن و دیگری پایی برای دویدن. یکی جثه ای بزرگ خواست و آن یکی چشمی تیز. یکی دریا را انتخاب کرد و دیگری آسمان را. در این میان، کرمی کوچک جلو آمد و به خدا گفت: خدایا! من چیز زیادی از این هستی نمی خواهم؛ نه چشمانی تیز و نه جثه ای بزرگ و نه بالی و نه پایی و نه آسمان و نه دریا؛ تنها کمی از خودت را به من بده، و خدا کمی نور به او داد و نام او کرم شب تاب شد.

پیمان

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟