سرمشق ( نظر )

درسته
ب ، بابا ، جوجه دانه یادمان رفت
در عبوراز این زمانه یادمان رفت
مرددر باران که آمد یادمان هست
" باز باران با ترانه " یادمان رفت
شعرهای زندگی را حفظ کردیم
بیتهای عاشقانه یادمان رفت
از کنار کودکی هامان گذشتیم
ذوق و شوق کودکانه یادمان رفت
پای اندوه خیس کبری نشستیم
چکه های سقف خانه یادمان رفت
باز پای مشق فردا خوابمان برد
باز تکلیف شبانه یادمان رفت

 

گل

/ 0 نظر / 12 بازدید