خانه ی دوست دل است

آرزو دارم من خانه دلم

پر از دوست شود

گوشه ی این خانه

حس خوب دوستی باشد و بس

هرکسی هم که بخواهد

 وارد خانه دل بشود

یک سبد عطر اقاقی

به من ودوستان هدیه دهد

دوری ازبغض ؛  و نگاه هوس؛ و بی رنگی

شرط وارد شدن است

بر در ؛ خانه ی دل

می نویسم من ...خانه دوست اینجاست

تا که دیگر استادان سخن  نسرایند....خانه ی دوست کجاست


/ 0 نظر / 27 بازدید