خاطره

دنیا کوچکتر از آن است

که گمشده ای را در آن یافته باشی

هیچکس اینجا گم نمیشود

آدمها به همان خونسردی که آمده اند

چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند

یکی در مه ... یکی در غبار ... یکی در باران....

کی در باد و بیرحم ترینشان در برف....

آنچه بر جا می ماند رد پایی است

و خاطرهایی که هر از گاه پس می زند

مثل نسیم، پرده های اتاقت را....

/ 0 نظر / 59 بازدید