فراموش ...

این روزهـــا من

خـــدای سکـــوت شده ام

خفقـــان گرفتـــه ام تا

ارامش اهـــالی دنیا بـــهم نریزد...

اینجا زمیـــــن است

اینجا زمین است رسم ادمهـــایش عجیـــب است

اینجا گـــم که میـــشوی

به جـــای انکه دنبـــالت بگردند

فراموشت میکنند...

/ 1 نظر / 43 بازدید
وندا

. هر صبح، پلکهایت، فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند، سطر اول همیشه این است: “خدا همیشه با ماست” پس بخوانش با لبخند…