زندگی ( نظر )

زندگی خورشید صبح روشن است
نه خدایا زندگی خندیدن است
زندگی بوییدن یک عطر خوش
در تمام لحظه های بودن است
زندگی گاهی تمامش حیله است
در نهایت باختن با کینه است
زندگی گاهی پر از خندیدن است
غرق لحظه های شادی بودن است
زندگی گاهی نشستن در حباب
یا رسیدن به یک پرواز ناب
زندگی یعنی حضور واژه ها
در تن شعری پر از حرف و صدا
زندگی یعنی شروع و بعد تمام
گفتن شعری پس از یک گفت خام
زندگی از هیچ بالا رفتن است ...

/ 0 نظر / 11 بازدید