انتخاب

ما همیشه از خودمان شکست می خوریم؛
از اینکه خودمان را وابسته می کنیم،
عاشق می کنیم،
کوچک می کنیم،
از اینکه مهربان می شویم...
و همیشه وقتی بیشتر از آن می شویم که نباید باشیم؛
شکست می خوریم...
نه کسی با تو دشمنی دارد،
نه کسی با تو دوستی؛
خودت انتخاب کن،
انتخاب شوی...

 

/ 0 نظر / 41 بازدید